Model makroekonomiczny HERMIN
Polska
woj. dolnośląskie woj. opolskie woj. śląskie woj. małopolskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. świętorzystkie woj. łódzkie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. mazowieckie woj. kujawsko-pomorskie woj. podlasie woj. warmińsko-mazurskie woj. pomorskie woj. zachodniopomorskie województwa

Badanie stopnia realizacji wskaźników celu głównego RPOWŚ 2007-2013

Zrealizowaliśmy badanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Podstawowym celem było oszacowanie stopnia realizacji wskaźników celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (RPOWŚ 2007-2013). Innymi słowy, dokonaliśmy oceny wpływu realizacji Programu RPOWŚ 2007-2013 na zmianę PKB (produktu krajowego brutto) oraz na liczbę utworzonych miejsc pracy netto w regionie świętokrzyskim. Analiza dotyczyła lat 2007-2020 czyli od pierwszego roku wdrażania RPOWŚ 2007-2013 do 2020 r. czyli pięć lat po zakończeniu wdrażania funduszy w ramach analizowanego programu. Taki okres poddany analizie umożliwił identyfikację efektów Programu nie tylko ujawniających się w samym okresie jego realizacji, ale również tych pojawiających się w szerszej perspektywie czasowej (po ustaniu wydatkowania funduszy).

 

Badanie miało charakter ewaluacji ex-post i zostało przeprowadzone przy użyciu modelu HERMIN II generacji dla gospodarki województwa świętokrzyskiegoWyniki naszej analizy wskazały, iż wdrażane w latach 2007-2015 środki finansowe z budżetu UE i z krajowych środków publicznych o wysokości łącznej 4,34 mld zł (stanowiące 10,5% poziomu PKB regionu świętokrzyskiego z 2014 r.), przeznaczone przede wszystkim (w ponad 65%) na rozwój infrastruktury podstawowej, w pozytywny sposób oddziaływały na rozwój społeczno-gospodarczy województwa świętokrzyskiego. Rezultatem tego oddziaływania były zwiększone poziomy wskaźników: zmiana PKB w cenach stałych roku 2010 oraz liczba utworzonych miejsc pracy netto w województwie świętokrzyskim w okresie 2007 - 2020. Oszacowane pozytywne oddziaływanie ukazują poniżej przedstawione wykresy pochodzącego z naszego Raportu.

 

Przykładem interpretacji wyżej przedstawionych wyników jest: realizacja RPOWŚ 2007-2013 w największym stopniu przyczyniała się do zwiększenia wskaźnika Zmiana PKB w cenach stałych w 2014, w którym to roku poziom omawianego wskaźnika był o 3,5% wyższy niż w hipotetycznej sytuacji zakładającej brak realizacji RPOWŚ 2007-2013 w województwie. Również na drugi ze wskaźników największe oddziaływanie odnotowano w roku 2014. W samym 2014 r. dzięki RPOWŚ 2007-2013 powstało o 1,5% więcej miejsc pracy niż w alternatywnym, hipotetycznym scenariuszu zakładającym, że środki Programu nigdy nie zostały wdrożone do gospodarki województwa świętokrzyskiego. Szerszy opis wyników i ich interpretacja znajduje się w naszym Raporcie. 

 

 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego