Model makroekonomiczny HERMIN
Polska
woj. dolnośląskie woj. opolskie woj. śląskie woj. małopolskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. świętorzystkie woj. łódzkie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. mazowieckie woj. kujawsko-pomorskie woj. podlasie woj. warmińsko-mazurskie woj. pomorskie woj. zachodniopomorskie województwa

Wyznaczanie modelem HERMIN wartości wskaźników celu głównego RPO WZ 2007-2013

W czerwcu 2016 r. ukończyliśmy prace nad analizą wykonaną na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego pt. "Wyznaczanie modelem HERMIN II generacji wartości wskaźników celu głównego RPO WZ dla lat 2013, 2014 oraz 2015 r.". Zapraszamy do zapoznania się z metodologią i wynikami badania.

 

Głównym celem ekspertyzy było wyznaczenie przy użyciu modelu HERMIN II wartości dla wskaźników: Wpływ realizacji Programu na zmianę PKB oraz Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto dla lat 2013, 2014 oraz 2015. Analiza dotyczyła okresu od 2007 do 2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem lat 2013, 2014 oraz 2015. Ze względu na trwające jeszcze podczas badania rozliczenia projektów podejmowanych w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, badanie miało charakter on-going i zostało przeprowadzone przy użyciu makroekonomicznego modelu HERMIN II gospodarki województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo zakres badania poszerzono o inne istotne z punktu widzenia kompleksowej ekspertyzy wskaźniki makroekonomiczne tj. wskaźnik zatrudnienia, poziom stopy bezrobocia, poziom konsumpcji prywatnej w regionie, nakłady brutto na środki trwałe i wydajność pracy. 

Omawiane szerzej w raporcie wyniki symulacji modelem HERMIN II wskazują że realizacja RPO WZ 2007-2013 pozytywnie oddziaływala na rozwój społeczno-gospodarczy województwa zachodniopomorskiego w całym analizowanym okresie (2007-2020). Rezultatem pozytywnego wpływu Programu są wyższe niż w przypadku braku jego wdrożenia wskaźniki realizacji celu głównego RPO WZ. Obrazują to wykresy zamieszczone poniżej.

W 2015 r. dzięki wdrażaniu RPO WZ poziom wskaźnika Zmiana PKB w cenach stałych był wyższy o 2,6% względem alternatywnego scenariusza zakładającego, że Program nigdy nie był realizowany w województwie zachodniopomorskim. Szerszy opis wyników oraz ich interpretacja jest zamieszczona w Raporcie.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego