Model makroekonomiczny HERMIN
Polska
woj. dolnośląskie woj. opolskie woj. śląskie woj. małopolskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. świętorzystkie woj. łódzkie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. mazowieckie woj. kujawsko-pomorskie woj. podlasie woj. warmińsko-mazurskie woj. pomorskie woj. zachodniopomorskie województwa

Zakończyliśmy drugi etap prac w ramach badania dla Ministerstwa Rozwoju

 

W 2016 r. kontynuowaliśmy prace analityczne w ramach projektu dla Ministerstwa Rozwoju pt. "Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego".  

 

Pierwszy etap zakończył się w maju 2015 r. i wieńczył go Raport nr 1 (zapraszamy do zapoznania się z poprzednim etapem prac). W 2016 r. kontynuowaliśmy pracę w toku realizacji projektu czego efektem było powstanie Raportu nr 2 podsumowującego całe badanie. Przedmiotem analizy była ocena wpływu polityki spójności na procesy rozwojowe w Polsce i jej regionach.

 

Głównym celem badania było oszacowanie oddziaływania funduszy UE oraz krajowego współfinansowania publicznego w ramach Narodowego Programu Reform 2004-2006 (NPR 2004-2006), Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO 2007-2013) oraz obecnie trwającej perspektywy finansowej UE 2014-2020 na kształtowanie się kluczowych wskaźników makroekonomicznych. Oszacowanie dotyczyło zarówno poziomu krajowego jak i regionalnego w latach 2004-2020. Na kanwie przeprowadzonych symulacji makroekonomicznych powstał raport zawierający obszerną interpretację i analizę uzyskanych wyników. Badanie przeprowadzono przy użyciu systemu makroekonomicznych modeli HERMIN składającego się z 16 niezależnych modeli regionalnych skonstruowanych przez zespół badawczy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (WARR) wraz z modelem ogólnokrajowym, będącym elementem kohezyjnego systemu modeli HERMIN (CSHM) stosowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej do ewaluacji polityki spójności. Wyniki badania ewaluacyjnego wskazują jednoznacznie na pozytywne oddziaływanie polityki spójności na rozwój gospodarczy Polski i jej regionów w całym analizowanym okresie 2004-2020. Emanacją powyższego są przede wszystkim wyższe poziomy PKB w cenach bieżących we wszystkich regionach (względem scenariuszy rozwoju, w których zakłada się brak wydatkowania środków UE). Średnioroczny wkład polityki spójności na wzrost poziomów tego wskaźnika kształtuje się w granicach od 7,7% (opolskie) do 16,2% (warmińsko-mazurskie). Realizacja polityki spójności w samym tylko 2015 r. zwiększyła poziom PKB w Polsce o 15,1% ponad poziom w scenariuszu nie zakładającym implementacji środków europejskich. 

 

Zapraszamy do szerszego zapoznania się z wynikami naszego badania. 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego