Model makroekonomiczny HERMIN
Polska
woj. dolnośląskie woj. opolskie woj. śląskie woj. małopolskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. świętorzystkie woj. łódzkie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. mazowieckie woj. kujawsko-pomorskie woj. podlasie woj. warmińsko-mazurskie woj. pomorskie woj. zachodniopomorskie województwa

Oszacowanie wpływu polityki spójności w Polsce z wyszczególnieniem wybranych programów operacyjnych


 
Po raz kolejny podjęliśmy współpracę z Ministerstwem Rozwoju. Tym razem przedmiotem analizy była ocena wpływu realizacji polityki spójności w ramach NSRO 2007-2013 (z wyszczególnieniem wpływu wybranych programów operacyjnych) na rozwój społeczno-gospodarczy Polski za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego (HERMIN). 

 
Głównym celem badania było oszacowanie łącznych efektów oddziaływania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) na kształtowanie się szeregu wskaźników makroekonomicznych charakteryzujących gospodarkę krajową i 16 gospodarek regionalnych. W głównej części raportu skupiono się na zaprezentowaniu i przeanalizowaniu wyników wpływu płatności realizowanych w okresie 2008-2016 w ramach NSRO 2007-2013 ogółem oraz w podziale na wybrane programy operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem PO RPW 2007-2013. Badanie zostało zrealizowane przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN trzeciej generacji bazującego na 16 regionalnych modelach HERMIN skonstruowanych przez zespół badawczy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (WARR). 
 
W latach 2007-2013 w ramach NSRO wdrożono 342,1 mld złotych (budżet UE i współfinansowanie krajowe) z czego znacząca część (148,14 mld zł) została zaimplementowana w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). W ramach pozostałych programów operacyjnych przeznaczono odpowiednio kwoty w wysokości: 49,9 mld zł - PO Kapitał Ludzki, 43,8 mld zł - PO Innowacyjna Gospodarka, 12 mld zł - PO Rozwój Polski Wschodniej. Największymi beneficjentami NSRO 2007-2013 były województwa: warmińsko-mazurskie i podkarpackie, które we wspomnianym okresie otrzymywały wsparcie finansowe liczące średniorocznie min. 3,7% ich regionalnych poziomów PKB. Najniższe transfery w odniesieniu do PKB odnotowano w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. 
 
Wyniki przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wskazują jednoznacznie, że oddziaływanie NSRO 2007 - 2013 na rozwój gospodarczy Polski i jej regionów jest pozytywne w całym analizowanym okresie 2008-2020. Wyrazem tego oddziaływania są wyższe poziomy PKB w cenach bieżących we wszystkich województwach w odniesieniu do scenariuszy alternatywnych (nieuwzględniających wsparcia unijnego). Średnioroczny wkład NSRO w zwiększanie poziomów wspomnianego wskaźnika w latach 2008-2015 kształtował się w granicach od 5,0% (mazowieckie) do 13,5% (warmińsko-mazurskie). W 2015 r. realizacja NSRO zgodnie z wynikami symulacji zwiększyła poziom PKB dla Polski o 14,8% ponad poziom w scenariuszu alternatywnym (zakładającym, że NSRO nie zostały wdrożone w Polsce). Wykres poniżej prezentuje Poziom PKB w Polsce (w cenach bieżących) [mld zł] oraz wpływ NSRO na poziom tego wskaźnika [%] w latach 2008-2020.
 
 
 
Zapraszamy do szerszego zapoznania się z wynikami badania. 
 
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego